Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy ismertesse Ön számára az üzleti tevékenység (hitelnyújtás, követeléskezelés, stb.) során megvalósuló, személyesadat-kezelés céljait, jogalapjait, időtartamait és egyéb körülményeit.

· Az adatkezelés jogalapja

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR vagy Általános adatvédelmi rendelet)

· Az adatkezelő

Adatkezelő: MORGAN Hitel és Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: MORGAN vagy Adatkezelő)

Székhelye: 1066 Budapest, Lovag u. 17.

Cégjegyzékszáma: 01-10-047236

Adószáma: 11873202-2-42

E-mail címe: adatvedelem@mhf.hu

Telefonszáma: +36 1 301-0376, +36 1 301-0377, +36 1 373-0747

Honlap: www.mhf.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: https://dpo-online.naih.hu/DPO/Search

· Érintettek köre

Érintett az a természetes személy, aki valamely rá vonatkozó személyes adat (név, születési hely és idő, magatartási jellemző, online azonosító, stb.) alapján azonosított vagy azonosítható.

Az Adatkezelő az üzleti tevékenység végzése és előkészítése során az érintett következő személyes adatait kezeli:

 • az üzleti szolgáltatási szerződésben részes fél (adós, adóstárs, kezes, zálogkötelezett), valamint a felet képviselő vagy érdekében eljáró természetes személy (törvényes képviselő, szülő, gyám, gondnok, meghatalmazott, névíró)
 • az üzleti szolgáltatási szerződésben részes fél, illetve az őt képviselő vagy érdekében eljáró természetes személy örököse(i)
 • egyes eljárások (pl. végrehajtási eljárás, Nemzeti Eszközkezelő eljárása) esetében a követeléssel érintett kötelezettek közeli hozzátartozói (halálesetet követően a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig benyújtott kérelem esetén), hozzátartozói, eltartottjai, egyéb, egy háztartásban élő természetes személyek
 • a fedezetül szolgáló ingó (gépjármű) vagy ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője
 • tanú
 • szakfordító
 • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részéről az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személy (pl. törvényes képviselő, rendelkezésre jogosult, tényleges tulajdonos)
 • mögöttes felelősségű természetes személy tag
 • az Adatkezelő tulajdonában álló ingatlan értékesítése során az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személy (ajánlattevő, vevő)
 • honlaplátogató

· A kezelt személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat kezeli az Érintettekről:

 • személyazonosításhoz szükséges adatok (név, családi név és utónév, születési hely és idő, anyja neve)
 • személyazonosító okmányok száma és típusa (személyazonosító igazolvány, útlevél, tartózkodási engedély)
 • kapcsolattartási adatok (lakcím, levelezési cím, tartózkodási hely, e-mail cím, telefonszám)
 • ügyfél-átvilágításhoz jogszabály alapján szükséges adatok (állampolgárság, kiemelt közszereplői nyilatkozat, tényleges tulajdonos)
 • ügyfél-minősítéshez és kockázatkezeléshez szükséges adatok (rendszeres jövedelem, rendszeres kiadás, biztosítékra vagy fedezetre vonatkozó adatok)
 • szerződéshez kapcsolódó adatok (pénzügyi adatok, számlaszám, biztosítékra vagy fedezetre vonatkozó adatok, fizetési fegyelem, felek közötti írásbeli és szóbeli kommunikáció tartalma)
 • Nemzeti Eszközkezelő programhoz vagy a természetes személy adósságrendezési eljárásához szükséges adatok (pl.: szociális rászorultságot igazoló dokumentumban szereplő adatok)
 • egyéb, az Érintett által megadott olyan személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő nem kért, az Érintett azonban továbbította azokat (pl. panaszlevelekben, egyéb, szabadon fogalmazható kommunikáció során)
 • az Érintettel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség (pl. a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti eljárása) teljesítéséhez szükséges adatok
 • panaszkezeléshez kapcsolódó adatok

· A kezelt személyes adatok forrása

Az Adatkezelő az Érintett személyes adataihoz a következő forrásokból jut hozzá:

 • Érintett
 • nyilvános, bárki számára hozzáférhető nyilvántartások
 • jogszabályban meghatározott eljárásokat végző szervezetek (pl. önkormányzat, jegyző, végrehajtó, bíróság, Csődvédelmi Szolgálat)
 • az Adatkezelővel korábban fennálló üzleti kapcsolat rendelkezésre álló adatai
 • a szerződésben szereplő, az Érintetten kívüli természetes személyek (adóstárs, zálogkötelezett, stb.)
 • Központi Hitelinformációs Rendszer

Amennyiben a személyes adatok forrása az Érintett, és a jelen tájékoztatóban szereplő valamely adatkezelési célhoz szükséges személyes adat csak az Érintettől szerezhető be, azonban az Érintett a személyes adat szolgáltatását megtagadja, úgy az Adatkezelő jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megtagadására.

· A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat a következő célokból, jogalap alapján és időtartamig kezeli:

· A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait - a jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől - harmadik személyek, szervezetek számára jogi kötelezettség, illetve az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja:

 • BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-042513; adószám: 10925784-2-43; székhely: 1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27.) - az adattovábbítás célja: a központi hitelinformációs rendszer (KHR) részére történő adatszolgáltatás
 • Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047165; adószám23501904-2-43; székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 12-14.) - az adattovábbítás célja: fedezetül szolgáló ingatlan Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére történő értékesítése
 • Pénzügyi, fogyasztóvédelmi tárgyú panasz esetén, valamint az adósságrendezési vagy követeléskezelési eljárásban eljáró hatóságok, szervezetek, illetve bíróságok
 • Követelés engedményezése esetén az engedményes

· Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • DOCCA OutSource IT Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. "I" épület.; cégjegyzékszáma: 01-09-685394) - az Adatkezelő számítógépes rendszerének üzemeltetője
 • IT Global System Kft. (székhely: 2049 Diósd, Homokbánya u. 90.; cégjegyzékszám: 13-09-096322; adószám: 13128539-2-13) - az Adatkezelő üzleti tevékenységét segítő számítógépes rendszer fejlesztője és támogatója
 • Dr. Sperlágh Katalin közjegyző (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 29. IV. emelet, 30. ajtó) - az Adatkezelő által nyújtott hitelre vonatkozó szerződés megkötése
 • Szokol és Társa Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1046 Budapest, Kőrösbánya utca 26-28. I./1; cégjegyzékszám: 01-09-363396; adószám: 10955918-2-41) - az Adatkezelő szolgáltatási tevékenységével kapcsolatos könyvelési és számviteli feladatok ellátása, pénzügyi beszámolók készítése stb.
 • értékbecslő

· Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt.

A hitelbírálat keretében Adatkezelő az általa kért adatok elemzésével, jogi kötelezettség alapján ún. ügyfélminősítést végez, amelynek során az adósok teherviselő képességét és a nyújtott biztosítékokat, fedezeteket mérlegeli. A hitelbírálat során alkalmazott pontos szempontok és módszerek a MORGAN üzleti titkát képzik. Az adós minden esetben jogosult arra, hogy a hitelbírálattal kapcsolatos álláspontját kifejezze, a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

· Az érintettek jogai

A személyes adatok kezelésére vonatkozó kérdés vagy panasz esetén a megadott elérhetőségeken keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot. Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, a kérelem tartalmának pontosítását, a kért információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

· Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy kezeli-e az Érintett személyes adatait, és amennyiben igen, az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:

 • az adatkezelés célja(i)
 • a kezelt személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az Adatkezelő az Érintett személyes adatait közölte vagy közölni fogja
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az Érintett azon jogára vonatkozó információ, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • a nem az Érintett által szolgáltatott adatok tekintetében, a személyes adatok forrására vonatkozó információ.

Az Érintett kérésére a tájékoztatás a kezelt személyes adatok másolatának kiadásával is teljesíthető.

Ha az Érintett az e pont szerinti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének díját felszámítani.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

· A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

· A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte
 • az Érintett visszavonja a hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelő által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte vagy
 • a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak törlésére köteles, az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz - ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is - amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy a személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához
 • a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez
 • közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához
 • a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

· Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

· Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a szerződéses jogalapon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre. Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

· Jogorvoslati jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll az Adatkezelőnél, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: https://naih.hu

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelő ellen.

A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek)

· Adatbiztonság

Az Adatkezelő a munkába állást követően oktatja, nyilvántartja, azonosítja, illetve felügyeli az üzleti tevékenységét támogató számítógépes rendszerekhez hozzáférő munkatársait. A munkatársak kizárólag azokhoz a személyes adatokhoz férnek hozzá, amelyek a munkaköri feladataik ellátásához elengedhetetlenül szükségesek.

Az Adatkezelő nyilvántartja a számítógépes rendszer használatával kapcsolatos adatokat (naplózás), valamint az esetleges biztonsági eseményekkel (incidens) kapcsolatos információkat. A biztonsági eseményeket kivizsgálja, szükség esetén felveszi a kapcsolatot az Érintettel, valamint együttműködik az illetékes hatóságokkal, szervezetekkel.

Az Adatkezelő gondoskodik az üzleti tevékenységét támogató számítógépes rendszer, valamint az üzleti tevékenység során keletkezett dokumentumok, adathordozók védelméről.

· Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti. Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, az Adatkezelő az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

* * *

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25.-től visszavonásig érvényes.

A tájékoztatót az Adatkezelő bármikor módosíthatja oly módon, hogy ésszerű idő álljon rendelkezésre a jogkövetkezményekkel járó változásra történő felkészülésre. Az Adatkezelő a tájékoztató módosulásáról az www.mhf.hu weboldalon közzétett közleménnyel értesíti az Érintetteket.